ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
History of the School + School life

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев” е предпочитано, авторитетно учебно заведение. В продължение на 45 години нашето училище създава кадри, които активно участват в икономическия и стопански живот на Разложки район. От основаването му до сега стремежът на всички учители, ученици и служители е да защитават престижа му. Учениците се обучават и работят в модерни кабинети, лаборатории и работилници по готварство и сервиране, езиков кабинет, съвременно обзаведени компютърни кабинети. Обучението се води от високо квалифицирани учители с необходимата научна и техническа подготовка. Благодарение на отличната професионална подготовка, нашите ученици са предпочитани кадри в хотелиерския и ресторантьорския бизнес в района. Сериозната подготовка по общообразователните предмети им позволява да преодолеят успешно бариерата на кандидат-студентските изпити и да продължат образованието си в различни университети както в страната, така и в чужбина – о-в Кипър, Холандия, САЩ, Франция и Германия.

В своята история Професионалната гимназия има традиции в създаването и поддържането на връзки с много университети, институти, предприятия и фирми от хранително-вкусовата промишленост и туризма. Популярността на училището в последните години, високото професионално ниво на учителите и отличната подготовка на учениците – всичко това ни прави търсен партньор в условията на силна конкуренция с останалите средни училища в областта.

Днес в Професионална гимназия се обучават 304 ученици в 14 паралелки в 5 различни специалности - Организация на хотелиерството, Организация на обслужването в хотелиерството, Икономическа информатика, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг. Всяка специалност дава на учениците професионални знания, успоредно със задължителната общообразователна подготовка и езиково обучение. Изучават се три чужди езика – английски, френски и немски. Учебната програма по различните специалности предвижда и достатъчно часове по учебна практика, по време на които учениците се учат да работят в екип, получават богати познания и формират умения за усвояване тънкостите на предпочетената от тях професия.

1968 г. Министърът на народната просвета Ганчо Ганчев издава заповед № Д-7/01.06.1968 г., която поставя началото на СПТУ по Лесохимическа и целулозна промишленост. Идеята за откриване на подобно училище принадлежи на инж. Атанас Татарски – директор на едно от големите предприятия в района тогава – Комбинат за целулоза, хартия и фуражни дрожди. За директор на новооткритото училище на 09.08.1968 г. е назначен Илия Павлов Чолев – специалист по биохимия.


Назначени са и първите учители:

⇒ Атанас Кръстев Попов;
⇒ инж. Георги Иванов Тотин;
⇒ Мария Тодорова Каназирева;
⇒ Райна Върбанова Иванова;
⇒ Графка Славчова Андреева;
⇒ Димитър Спириев Пиргов.

Все млади учители с добра теоретическа подготовка, но без практически опит, водени от желанието да предадат знанията си на учениците.

Интересът към училището е голям – още през първата година кандидатстват по двама ученика за едно място. Ентусиазмът и силното желание на учителите за работа им помагат да преодолеят първите трудности – липсата на учебници, учебни помагала, самостоятелна сграда. За броени месеци са изразходвани 30 000 лв. за оборудване на кабинети и лаборатории. Родителите също помагат – с тяхна помощ са набрани 1 600 кг. тютюн и с получените 2 000 лв. са закупени учебни пособия. Така училището вече разполага с работилница по студена обработка на металите, стругове, бормашини, шмиргели. Обзаведена е работилница и кабинет по електротехника, кабинет по машинно чертане, подготвен е и обучаващ пулт за часовете по чужди езици. Кабинетът по химия е оборудван и за провеждане на лабораторни упражнения по аналитична химия. Създадена е училищна библиотека, ансамбъл, закупени са акордеон, мандолини и кларнет. На учениците са предоставени отлични условия за развиване на творческите им заложби.

Първите специалности, по които се обучават учениците са: “Производство на целулоза, хартия и фуражни дрожди”, “Ремонт на електрически машини и съоръжения в целулозно-хартиеното производство”, “Ремонт на машини и съоръжения в ЦХП”. През първата учебна година са приети 107 ученика, а на следващата те вече са 215 – свидетелство за силния интерес към училището и професиите, които то предлага.

От есента на 1969 г. училищното ръководство, подпомагано от общинската администрация и ръководството на КЦХФД започва подготовка за строеж на самостоятелна училищна сграда. На следващата година усилията в тази насока са продължени от новия директор на училището – енергичният Живко Кръстев Сланчев. Резултатът не закъснява – на 14.06.1974 г. е започнат строежът; общежитието е завършено и открито на 12.10.1978 г., а учебният корпус – на 08.09.1979 г.

Усилията на колектива са насочени към по-качественото обучение на учениците. Изискванията в тази насока непрекъснато се увеличават. През 1984-1985 г. са въведени нови учебни предмети за СПТУ и Техникумите – биология, география; дава им се възможност за допълнителни часове по общообразователните предмети. Това позволява на нашите ученици да мерят сили и в хуманитарните специалности на университетите. Годишно се дипломират около 85 % от випускниците.

Изграденото още през 1970 г. ученическо конструкторско бюро става притегателен център за всички, интересуващи се от техниката. Учениците изработват макети и действащи устройства, с които участват и в изложбите, организирани по линия на ТНТМ. С помощта на ръководителите си учениците изработват пособия по различни предмети, сигнална инсталация в общежитието, поддържат електроинсталацията на училищната сграда, изучават миналото на Разлог и района. Любителите-фотографи запечатват на лента всяко значимо събитие. Талантите – певци и танцьори, изнасят концерти и в селата – своеобразен начин за популяризиране на училището.

По предложение на колектива през 1975 г. училището е преименувано в СПТУ по химическа промишленост, през 1987 г. прераства в Техникум по индустриална химия с отдел на СПТУ, от 1992 г. вече е Техникум по хранително-вкусова промишленост и туризъм, а от 2003 г. - Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. От м. Май 2007 г. училището носи името на духовния стожер на Разлог за ХХ век, учителя Никола Стойчев. Новите реалности в страната и района налагат смяната на профила и специалностите. Амбициозният и модерно мислещ колектив се ориентира към приоритетните сфери на туризма и хранителните технологии, даващи големи възможности за реализация на учениците.

Честата смяна на името и статута на училището предизвиква и промени в специалностите, като целта е да се напипа пулса на времето и посоката на промяната. През 1975 г. е разкрита нова специалност с 4 годишен срок на обучение – “Технология на целулозата и химическите влакна”. Силен интерес към нашите кадри проявяват предприятията в района и в съседните окръзи. Това налага откриването на нови специалности през 1984/1985 г.: “Оператор в химико-технологичните процеси”, “Оператор в хранително-вкусовата промишленост” и “Оператор на металорежещи машини”. След две години е разкрита и специалността “Биотехнологичен синтез” с 4 год. срок на обучение.

Интересът към специалностите с 4 год. срок на обучение е голям, за кратко време те се превръщат в елитни и привличат ученици и от съседните окръзи – Пазарджишки, Софийски, Кюстендилски.

От 1991 г. директор на Техникума е инж. Нина Кисова. Тогава е разкрита и новата специалност “Хотелиер” с 3 г. срок на обучение. Решаваща помощ за разкриването на тази специалност оказва г-н Димитър Пиришанчин. През 1994/95. уч. година пециалноста прераства в “Мениджмънт в хотелиерството” с 4 г. срок на обучение. Усилията на новия директор на Техникума – инж. Мария Тумбева, специалистите-хотелиери и целия колектив са насочени към утвърждаване на новата специалност като водеща в района, предвид възможностите за развитите на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Гимназията предлага и още интересни специалности, привличащи най-добрите ученици в района – “Технология на опазване на околната среда”, “Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене”, “Бизнесадминистрация”. Часовете по учебна практика се провеждат в елитни хотели и ресторанти, реалната среда дава възможност за обогатяване на познанията и опита им. Една част от тях намират реализацията си именно там, друга - продължават обучението си в различни ВУЗ. Изборът на специалности не е малък, учениците могат да изберат още и “Оператор в ХВП”, “ Кулинар” с три профила - готвач, барман, сервитьор, “Ел. монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения”.

Нашето училище поддържа международни контакти с различни училища. Началото е поставено през 1989 г., когато с помощта на Комисията по култура е подписано споразумение за сътрудничество със сродния Институт по производство на хартия "Аристид Мерлони" от град Фабриано - Италия. Група ученици и учители от двете училища направиха взаимни визити, размениха идеи и опит.

От 2002 г. работим по европейски образователни проекти в рамките на програма “Коменски” с училища от Португалия, Франция, Испания, Румъния, Белгия, Турция, Словакия, Великобритания. За четвърти път наши ученици стажуват в чужбина в рамките на програма „Леонардо да Винчи”. През 2005 г. ученици от специалността „Бизнесадминистрация” проведоха триседмичен стаж в Испания, през 2007 г. хотелиери стажуваха във Флоренция – Италия, през август-септември 2008 г. две групи стажуваха съответно в Карлсруе - Германия и о-в Корфу – Гърция. Преди всеки стаж учениците изучават езика на приемащата страна, за което получават съответния сертификат. Получават и сертификат за проведен стаж, който им позволява да работят впоследствие в чужбина. Координаторът на европейските образователни проекти е д-р Елена Саянова - преподавател по английски език.

През 2007 г. приключихме работа па трансграничен проект на тема „Учебен курс по екотуризъм” съвместно със СОУ „Яне Сандански” – гр. Струмица, Македония. Екипът от нашето училище разработи учебник, учебна тетрадка и книга за учителя по екотуризъм.

В продължение на 2 години 2009-2010 ПГТХТ „Н. Стойчев„ работи по проект „Формирането на интеркултурните компетенции”, чийто инициатор и координатор е Професионална гимназия по туризъм – гр. Разлог, в рамките на програма „Учене през целия живот”. Координатор е д-р Елена Саянова.

Тази година учители и ученици участвали в работни срещи в гр. Тавира, Португалия и гр. Левадия, Гърция.

През учебната 2011/2012 г. Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии участва по проект УСПЕХ („Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”).

Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Целта на проекта да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Извънкласната дейност, с която гимназията се включи в проекта е „Здравословно хранене”.

В изпълнението на проекта са включени ученици от 10а и 10 в клас с ръководители инж. Анелия Гергинина и Екатерина Сланчева.

Установени са контакти с университета в Солфърд -Манчестър, Великобритания, които имат за цел да създадат възможности за нашите ученици да продължат образованието си там. Училището ни беше посетено от старшия преподавател Уилям Гълам.

Учениците ни участват в различни национални викторини, състезания и конкурси. Две поредни години участваме в международно състезание по търговия, готварство, сладкарство, сервиране и барманство, провеждано в Братислава – Словакия. Учениците от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „ Никола Стойчев” успешно потвърдиха доброто си ниво на владеене на английски език. 14 ученици се справиха блестящо с изпита по английски език „Тойфел Джуниър” (TOEFL JUNIOR), администриран от Гръцко – Американски Образователен Съюз (НАU). Добрата подготовка на нашите ученици ги прави победители, а това е висока оценка за работата на учителите. Международните проекти позволяват на ученици и учители не само да обменят опит и идеи, да опознаят различни европейски страни, но и да придобият ново самочувствие на знаещи и можещи специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на времето.

Гимназията ни е член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България и на Асоциация на Кеймбридж училища в България.

Когато посоката е вярна, пътят към успеха не е толкова дълъг.